Vertical Grand tour


VERTICAL GRAND TOUR 21.01.2017 >REGISTRÁCIA TU<


TRAŤ : Tatranská Lomnica – Čučoriedky a späť

DLŽKA TRATE 5 km

PREVÝŠENIE : 470 m

REGISTRACIA :  On–line do 17.1.2017 na adrese www.galfy.sk, www.tatryvpohybe.sk

ŠTARTOVNE : On-line  13€  do 9.1.2017 -  19€  do 20.1.2017   -   30€ v deň preteku

ŠTART PRETEKU : 16:30  údolna stanica kabínkovej lanovky T.Lomnica

VYHODNOTENIE :  18:30 HUMNO T.Lomnica

VIAC INFORÁCIÍwww.galfy.sk // www.vt.skPRAVIDLÁ SÚŤAŽE

VERTICAL GRAND TOUR 

I.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Súťaž „Vertical Grand Tour“ ( ďalej len „ Súťaž“) organizuje spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L a  Sportcentrum Galfy sro, so sídlom Horný Smokovec 51, IČO 36 461 148,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka č.: 11670/P   (ďalej len „Organizátor“).

 

Podmienky a pravidlá Súťaže sa riadia výlučne týmito pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je možná len v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto pravidlám.

 

II.

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba podľa vekových kategórií uvedených v bode V. odseku 9 (ďalej len „Účastník“).

 

III.

TRVANIE A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

 

Súťaž bude prebiehať dňa 21.01.2017.

Súťaž bude prebiehať v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica 900m.n.m :

Štart  a Cieľ T.Lomnica  (údolna stanica kabínkovej lanovej dráhy) –  otočný bod  Čučoriedky 1.370m.n.m.

Štart súťaže bude o 16:30 v areáli údolnej stanice kabínkovej lanovej dráhy .

Súťaže:

Skialp údolná stanica lanovky – Čučoriedky 2,5km a späť 2,5 km

Beh údolná stanica lanovky – Čučoriedky 2,5km a späť 2,5 km

Bežky údolná stanica lanovky – Čučoriedky 2,5km a späť 2,5 km

 

Limity pretekárov:

Skialp, beh a bežky z údolnej stanica lanovky – Čučoriedky  a späť  5km  -   max.:  250  pretekárov

 
IV.
ZAČIATOK, UKONČENIE A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1.    Registrácia a prezentácia Účastníkov sa uskutoční dňa 21.01.2017 v čase od 10:00 do 14:00 hod  v Intersporte Galfy v T.Lomnici /budova SKI Múzea/ a od 14:30 do 16:00 hod  vo vyznačenom registračnom mieste pri  údolnej stanici kabínkovej lanovky v Tatranskej Lomnici . Registrácia je podmienkou účasti v Súťaži. Odporúčame všetkým záujemcom registráciu vopred on-line, čo im zaručí miesto na štarte a zvýhodnené štartovné, nakoľko počet pretekárov je limitovaný podľa článku III.

 

2.    Pri on line registrácií je Účastník povinný vybrať si typ súťaže (skialp, beh, alebo bežky) vyplniť registračný formulár, uverejnený na webovej stránke www.galfy.sk, tatryvpohybe.sk alebo na www.pretekaj.sk.  Po spracovaní prihlášky a zaplatení štartovného obdrží potvrdzujúci mail s dôležitými informáciami k prezentácii a Súhlas dotknutej osoby na emailovú adresu, ktorú uviedol v registrácii.. Uvedený Súhlas dotknutej osoby s údajmi uvedenými v registrácii vytlačí, podpíše, prinesie so sebou a odovzdá na prezentácii. Po predložení „Súhlasu dotknutej osoby“ obdrží štartovné číslo a účastnícky balíček. On-line registrácia je možná len do 20.1. 2017 do 24:00 hodiny. Po tomto termíne bude možná už len registrácia na mieste (v prípade voľnej kapacity). Pri registrácii na mieste vyplní účastník čitateľne tlačivo „Súhlas dotknutej osoby“, podpíše ho, odovzdá poverenému zástupcovi Organizátora a zároveň zaplatí štartovné vo výške 30 €. Po skontrolovaní údajov obdrží štartovné číslo a účastnícky balíček.

 

            Pri pretekoch  bude na trati  časový limit -  na medzistanici  Štart ( 35 minut od štartu ). Po uplynutí tohto času bude účastník zastavený a nebude mu umožnené pokračovať ďalej v preteku. Bude vyhodnotený podľa poradia v akom príde ku kontrole.   

      Občerstveniereštaurácia HUMNO – Tatranská Lomnica

 

3.    Pri registrácii sa každý účastník automaticky zaradí do kategórie v ktorej bude štartovať – podľa dátumu narodenia a druhu súťaže. Viac o kategóriach v odseku 9.

Účastník sa po registrácii na jednotlivú disciplínu už nemôže preregistrovávať ( alebo len so súhlasom organizátora a doplatkom 5 € )

 

4.    Štartovné VERTICAL GRAND TOUR:

 

                                                                

do  9.1.2017                                  13eur

od 10.1.2017  do  20.1.2017         19eur

na mieste                                     30eur

 

 

V cene štartovného je: štartovné číslo, čip na meranie času,  nápoj a jedlo  v HUMNE ( Restaurant & Music Pub),  zaradenie do zlosovania o hodnotné ceny, darčeky  od partnerov podujatia – ( CMP obal na obuv-rupsacik ). Prvych 50 registrovanych on-line dostane :  SKIALP-parkovacie hodiny Intersport.

 

5.    Povinná výstroj

      Skialp: Každý účastník súťaže musí mať povinnú výstroj: Lyže, skialpinistické viazanie, skialpinistické pásy, lyžiarky a funkčnú čelovku a nabitý telefón. Odporúčame – mačky na viazanie na hornú časť trate. Povinnú výstroj bude organizátor námatkovo kontrolovať po zoradení na štart, počas trate a v oblasti cieľa. V prípade nesplnenia povinnej výstroje bude účastník diskvalifikovaný. V prípade, že organizátor zistí, že účastník ma počas súťaže nefunkčnú čelovku, môže ho diskvalifikovať.

Beh:Každý účastník súťaže musí mať povinnú výstroj:  funkčnú čelovku, vetrovku, čiapku a rukavice a nabitý telefón. Odoporúčame paličky, stúpacie železa alebo obuv s hrotmi. Povinnú výstroj bude organizátor námatkovo kontrolovať po zoradení na štart, počas trate a v oblasti cieľa. V prípade nesplnenia povinnej výstroje bude účastník diskvalifikovaný. V prípade, že organizátor zistí, že účastník ma počas súťaže nefunkčnú čelovku, môže ho diskvalifikovať.

Bežky:Každý účastník súťaže musí mať povinnú výstroj:  funkčnú čelovku,lyže na bežecký šport,  vetrovku, čiapku a rukavice a nabitý telefón. Povinnú výstroj bude organizátor námatkovo kontrolovať po zoradení na štart, počas trate a v oblasti cieľa. V prípade nesplnenia povinnej výstroje bude účastník diskvalifikovaný. V prípade, že organizátor zistí, že účastník ma počas súťaže nefunkčnú čelovku, môže ho diskvalifikovať.

 

              Telefóne číslo v prípade pomoci:  HZS 18300  alebo organizátor  0903 606 750

 

6.          Zoradenie účastníkov na štarte: Účastníci súťaže sa začnú zoraďovať na štarte od 16:15 hodiny.  Účastníci pretekov, ktorí majú rekreačnú výkonnosť, sa vo vlastnom záujme zaradia ku koncu štartovného poľa.

 

7.    Štart súťaže bude hromadný pre všetky kategórie. Päť minút pred štartom bude výklad trate. Minútu pred štartom si všetci účastníci rozsvietia čelové lampy.

 

8.    Kategórie súťaže: Všetci účastníci preteku budú absolvovať rovnakú trať na čas. Vyhodnotia sa 3 najrýchlejšie časy v každej vyhlásenej súťaži v kategóriach Muži celkove a Ženy celkove 

           

 

9.    Priebeh súťaže :

Štart súťaže bude 16:30 na dojazde zjazdovky pri kabínkovej lanovke v Tatranskej Lomnici.

Trať súťaže povedie po zjazdovej trati smerom na medzistanicu Štart a odtiaľ ľavou stranou zjazdovky

 – západnou vetvou zjazdovky na Čučoriedky / konečná stanica sedačky /.

Na ČUČORIEDKACH bude otočný bod – odtiaľ sa pokračuje smerom na Tatranskú Lomnicu po východnej vetve zjazdovky (na mape vyznačená žltou farbou ) tak, aby sa nestretali s pretekármi ktorí ešte budu šlapať  nahor.

 

 

 

Dĺžka trate :  5 km,  prevýšenie 470 výškových metrov.   Mapa trate  na www.galfy.sk

Výsledky budú na www.pretekaj.sk a vyvesené po príchode posledného pretekára do cieľa. Vyhodnotenie najlepších pretekárov sa uskutoční o 18:30 v priestoroch reštaurácie HUMNO , v Tatranskej Lomnici. Po vyhodnotení  bude nasledovať žrebovanie tomboly. 

 

Článok V

VÝHRY V SÚŤAŽI

     Každý účastník VERTICAL GRAND TOUR bude zaradený do losovania o hodnotné ceny. Štartovné číslo slúži ako lístok do tomboly.

Ceny sa budú losovať po vyhodnotení pretekov v priestoroch reštaurácie HUMNO v Tatranskej Lomnici.

  Všetky výhry v tejto Súťaži podliehajú zdaneniu. V zmysle zákona o dani z príjmov č.595/2003 v znení neskorších predpisov pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny Organizátorom Súťaže je daň povinný zaplatiť Výherca Súťaže. Výhry do 350 €  sú oslobodené od dane.

 

Účastník stráca nárok na výhru, ak nebude prítomný pri vyhlásení a opakovanej výzve na prevzatie výhry

 

VI.
OSOBITNÉ  A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu Súťaže. O akýkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa Súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, s čím Účastník bezvýhradne súhlasí.

 

V prípade, že Organizátor zistí, že výhercom Súťaže sa stala osoba, ktorá je z účasti v Súťaži podľa týchto podmienok vylúčená, hlavná výhra jej nebude odovzdaná a v prípade jej odovzdania je táto osoba povinná hlavnú výhru vrátiť Organizátorovi.

 

Organizátor nehradí Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

 

Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas s pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že sa zistí, že Účastník konal v rozpore s pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže má Organizátor právo výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť Účastníka zo Súťaže.

 

Každý je oprávnený nahliadnuť do pravidiel Súťaže v sídle Organizátora a na webovej stránke www.galfy.sk

 

 

Horný Smokovec, dňa 20.12.2016

 

 TOHTOROČNÁ NOVINKA VERTICAL GRAND TOUR - VÁŽENIE PRETEKÁROV - pre všetkých tých, ktorí si strážia a sledujú svoju hmotnostnú krivku - aby ste vedeli, akú veľkú porciu si budete môcť po preteku v reštaurácii HUMNO dopriať :)  Viac info na registrácii. Sponzor novinky firma Isometall s.r.o.
VERTICAL GRAND TOUR 2016

Štvrtý ročník Vertical Grand Tour, ktorý sa konal 16.01.2016 dopadol na výbornú. Na hromadný štart v Tatranskej Lomnici sa postavilo 131 súťažiacich v kategóriach skialpinizmus, beh a beh na bežkách. Ich kondíciu preverila nie len náročná 4,5 km dlhá trať, ale aj počasie, keďže od polovice trate fúkal silný vietor spojený so snežením. Napriek tomu všetci súťažiaci podali skvelý výkon a nameraný čas víťaza v cieli (DANKO Matus 40:58,59) bol toho dôkazom. Na svoje si prišli aj diváci, ktorým sa naskytol úchvatný pohľad na „svetelného hada“ vytvoreného z čeloviek pretekárov.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným pretekárom a aj divákom za výborné výkony a skvelú atmosféru. Taktiež našim partnerom a sponzorom za pomoc a podporu pri organizovaní tohto preteku. Tešíme sa na budúci ročník a na ďalšie stretnutia na horách.


VÝSLEDKOVÁ LISTINA VERTICAL GRAND TOUR 2016

FOTOGALÉRIA Z VERTICAL GRAND TOUR 2016

VIDEO Z VERTICAL GRAND TOUR 2016


Prihlás sa na odber newslettera

a získaj okamžité zľavy %