Získaj navyše zľavu 5% na oblečenie - zadaj kód TEXTIL005

Ochrana osobných údajov neregistrovaní


INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Informačný systém Vernostný program prevádzkovateľa.

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI:

Názov prevádzkovateľa: SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36461148

Obec a PSČ: Vysoké Tatry 062 01

Ulica a číslo: Horný Smokovec 51

Štát: Slovenská republika

Právna forma: Právnická osoba

Štatutárny orgán prevádzkovateľa

(alebo osoba oprávnená konať v jeho mene): konateľ PaeDr. Róbert Gálfy

Zodpovedná osoba (email): zodpovednaosoba@galfy.sk

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Účel spracúvania osobných údajov: 

Plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s plnením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje za účelom vybavenia objednávky. V tomto prípade sa údaje použijú za účelom najmä dokončenia objednávky, komunikácie ohľadne objednávky, komunikácie pre potreby doručenia tovaru, v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru, prípadne spracovaním ďalších požiadaviek.

Na základe oprávneného záujmu spracováva predávajúci osobné údaje bez súhlasu kupujúceho za účelom ochrany jeho právnych nárokov, vedenia jeho vnútornej evidencie a kontroly riadneho poskytovania služieb zo strany predávajúceho.

 

IV. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Príjemca:

Názov: BAJAN company s.r.o.,(partner prevádzkujúci internetovú stránku www.galfy.sk)

IČO: 46170545,

Sídlo: BAJAN company s.r.o.

Garbiarska 11

064 01 Stará Ľubovňa

Názov: An systems.sk, s.r.o., (partner prevádzkujúci pokladničný a skladový systém )

IČO: 45250588

Sídlo: An systems.sk, s.r.o.

Požiarna 1048/4

020 01 Púchov

 

Sprostredkovatelia:

Názov: DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., (za účelom prepravy tovaru)

IČO: 47927682

Sídlo: DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava-Rača

Názov: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (za účelom prepravy tovaru)

IČO: 36624942

Sídlo: General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Lieskovská cesta 13

962 21 Lieskovec

 

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Po dobu 2 rokov od uzavretia zmluvy a dobu trvania povinnosti archivovania osobných údajov podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

  

VI. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo

 

VII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

Právo na prístup k svojim osobným údajom

Právo na opravu svojich osobných údajov

Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov

Právo na prenosnosť svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

 

VIII. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.

  

IX. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:  

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou, a zároveň požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich so zmluvným vzťahom.  

  

X. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

 Neuskutočňuje sa.

 

XI. KONTAKT NA ZODPOVEDNÚ OSOBU:

 zodpovednaosoba@galfy.sk

 

 


Naše predajne


Partneri

Prihlás sa
na odber newslettera