Ochrana osobných údajov NL

 

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Informačný systém Vernostný program prevádzkovateľa.

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI:

Názov prevádzkovateľa: SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36461148

Obec a PSČ: Vysoké Tatry 062 01

Ulica a číslo: Horný Smokovec 51

Štát: Slovenská republika

Právna forma: Právnická osoba

Štatutárny orgán prevádzkovateľa

(alebo osoba oprávnená konať v jeho mene): konateľ PaeDr. Róbert Gálfy

Zodpovedná osoba (email): zodpovednaosoba@galfy.sk

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Účel spracúvania osobných údajov: 

Marketingové účely internetového obchodu (zasielanie newslettrov, informácií o novinkách, akciách, obchodných ponukách a súťažiach na môj e-mail).

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby.

 

IV. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Príjemca:

Názov: BAJAN company s.r.o., (partner prevádzkujúci internetovú stránku www.galfy.sk)

IČO: 46170545,

Sídlo: BAJAN company s.r.o.

Garbiarska 11

064 01 Stará Ľubovňa

Názov: An systems.sk, s.r.o., (partner prevádzkujúci pokladničný a skladový systém )IČO: 45250588

Sídlo: An systems.sk, s.r.o.

Požiarna 1048/4

020 01 Púchov

 

Sprostredkovatelia:

Názov: Mgr. Daša Lučivjanská (pre marketingové účely a účely zasielania newslettrov)

IČO: 50912101

Sídlo: Mgr. Daša Lučivjanská

Biela voda 1778/35         

06001 Kežmarok

 

Heureka Shopping s.r.o. (pre účely služby zisťovania spokojnosti v rámci programu „Overené zákazníkmi“)

IČO: 02387727

Sídlo: Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

 

 

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 Po dobu, kým nedôjde k odvolaniu súhlasu dotknutej osoby.  

  

VI. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

e-mail

 

VII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

Právo na prístup k svojim osobným údajom

Právo na opravu svojich osobných údajov

Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov

Právo na prenosnosť svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním údajov odvolať

 

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

 

VIII. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.

  

IX. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:  

 Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, a nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá by bola potrebná na uzavretie zmluvy.

  

X. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

 Neuskutočňuje sa.

 

XI. KONTAKT NA ZODPOVEDNÚ OSOBU:

 zodpovednaosoba@galfy.sk